Kancelaria

Kancelaria prowadzona jest przez radcę prawnego Witolda Romańskiego (wpis na listę radców prawnych nr KR-1895), absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zespół współpracowników (obejmujący aplikantów, prawników i studentów V roku prawa) zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych), we wszystkich istotnych zakresach prowadzenia działalność gospodarczej. Dwudziestoletnie doświadczenie pozwala nam świadczyć fachową pomoc prawną - gwarantujemy profesjonalny poziom usług oraz rzetelny, negocjowalny system płatności.

Witold Romański
Partner wiodący, radca prawny specjalizujący się w prawie spółek handlowych oraz prawie nieruchomości.
Język polski, angielski, niemiecki
Tel. kom. +48 602 755 147
e-mail

Magdalena Kumela-Romańska
Doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalizacja prawo administracyjne, prawo cywilne.
Język polski, angielski, niemiecki
Tel. kom. +48 604 439 509
e-mail

Specjalizacja

Prawo gospodarcze, w tym prawo spółek handlowych

Szeroko pojęte prawo gospodarcze stanowi podstawową dziedzinę działalności Kancelarii - w zakresie tym świadczone są w szczególności usługi sporządzania analiz due dilligence. Specjalizacją Kancelarii jest prawo spółek handlowych - świadczymy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, obejmującą między innymi:

  • pomoc w tworzeniu i rejestracji spółek (sporządzanie statutów i umów spółek, rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskiwanie nr NIP i REGON)
  • aktualizację danych ujawnianych w rejestrach
  • doradztwo dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy zainteresowani są rozpoczęciem działalności w Polsce (zakładanie oddziałów i przedstawicielstw, a także nowych spółek prawa polskiego przez podmioty zagraniczne)
  • bieżącą obsługę korporacyjną (tworzenie regulaminów zarządów i regulaminów rad nadzorczych, przygotowywanie posiedzeń organów spółek, zmiany umów, statutów)
  • obsługę transakcji nabycia lub sprzedaży udziałów, akcji, a także przedsiębiorstw
  • doradztwo przy fuzjach, podziałach, przekształceniach i przejęciach spółek
  • pomoc prawną w zakresie postępowania likwidacyjnego, układowego bądź upadłościowego.

Prawo cywilne, w tym prawo obrotu nieruchomościami z doradztwem prawnym w sprawach inwestycji budowlanych

Ponieważ działalność przedsiębiorców w istotnej mierze koncentruje się w obszarze objętym regulacjami prawa cywilnego, Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną w tej dziedzinie. Obok umów mających za przedmiot oddawanie nieruchomości lub lokali osobom trzecim w najem, dzierżawę lub użyczenie, szczególne miejsce zajmują transakcje zakupu bądź sprzedaży nieruchomości komercyjnych oraz mieszkalnych - w zakresie tym oferujemy pełne wsparcie prawne obejmujące:

  • kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości
  • opracowanie umów i dokumentów koniecznych do przeprowadzenia transakcji
  • udział w negocjacjach dotyczących warunków transakcji
  • zabezpieczanie wykonania zawartych umów
  • uzyskiwanie dla cudzoziemców zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości, udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów
  • ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteki)
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu wieczystoksięgowym

Kancelaria prowadzi windykację należności Klientów zarówno przedsądową (wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem), jak i w ramach postępowań sądowych, a następnie postępowań egzekucyjnych.

Prawo administracyjne, w tym obsługa realizacji inwestycji budowlanych

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej, jako deweloperzy bądź wykonawcy robót budowlanych:

  • reprezentujemy klientów przed organami administracyjnymi w celu uzyskania decyzji koniecznych dla realizacji inwestycji tj. decyzji o warunkach zabudowy (WZ), pozwoleń na budowę bądź zmianę sposobu użytkowania
  • opracowujemy projekty umów developerskich (rezerwacyjnych i przedwstępnych), umów o roboty budowlane, umów o zastępstwo inwestycyjne, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umów z podwykonawcami prac budowlanych na życzenie uczestniczymy w negocjacjach klienta z kontrahentami
  • przygotowujemy niezbędną dokumentację i regulaminy korzystania z nieruchomości
  • świadczymy pomoc w zbyciu gotowych obiektów budowlanych
  • reprezentujemy uczestników procesu inwestycyjnego w sporach sądowych m.in. dotyczących uprawnień i obowiązków stron, nienależytego wykonania umów, gwarancji bądź rękojmi.

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria oferuje doradztwo m. in. w zakresie:

  • redagowania przez zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  • opracowywania wzorów umów na potrzeby zamówień publicznych
  • poprawności przeprowadzanych postępowań pod względem formalnoprawnym, w tym w zakresie formułowania bądź rozpatrywania protestów

Kancelaria doradza klientom w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych Prawem zamówień publicznych, w tym reprezentuje strony postępowania przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie oraz przed Sądami rozpatrującymi skargi.

Prawo pracy

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje:

  • opracowywanie kontraktów menedżerskich, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia oraz po jego ustaniu
  • konsultacje dotyczące treści Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminów BHP, Regulaminów Premiowania
  • doradztwo w procesach restrukturyzacji, m. in. obejmujące ocenę zgodności planowanych działań z przepisami regulującymi prawa pracowników
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zakres Usług

Kompleksowa i doraźna obsługa prawna przedsiębiorców, obejmująca w szczególności:

  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych oraz projektów umów,
  • doradztwo w zakresie transakcji w obrocie gospodarczym, w tym udział w negocjacjach i opiniowanie umów,
  • tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja przedsiębiorców,
  • opracowywanie aktów legislacji wewnętrznej /statuty, regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, regulaminy organizacyjne/,
  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, w tym w postępowaniu przed sądem rejestrowym,
  • zastępstwo w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami administracyjnymi,
  • ugodowe i sądowe dochodzenie należności.

Usługi dodatkowe:

  • Sprawność wykonywania obsługi prawnej wymaga stałej współpracy z notariuszami, stąd Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę notarialną realizowaną przez współpracujących z Kancelarią notariuszy.
  • Kancelaria współpracuje z biurem księgowo-rachunkowym i doradcą podatkowym, także w zakresie przeprowadzania audytów finansowo-prawnych przedsiębiorców.
  • Dla zapewnienia kompleksowej obsługi klientów Kancelaria utrzymuje kontakt z pracownikami naukowymi krakowskich uczelni /konsultacje z zakresu prawa administracyjnego, konsultacje i współpraca z zakresu organizacji, zarządzania oraz doradztwa ekonomiczno-finansowego/.
  • Przy realizacji zleceń Kancelaria współpracuje doraźnie ze specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa oraz współpracuje z kancelariami prawnymi na terenie Polski południowej oraz w Warszawie
  • Kancelaria współpracuje z licencjonowanym biurem obrotu nieruchomościami.

Klienci

Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarczych prowadzących:

  • działalność deweloperską,
  • działalność handlową,
  • działalność usługową,
  • działalność produkcyjną.
Naszym Klientom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą pomagamy w zapewnieniu optymalnej formy działalności - przekształceniach i optymalizacji oraz zapewnieniu warunków do funkcjonowania firmy pod kierunkiem spadkobierców.

Kontakt

Romański & Partnerzy Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Orla 73
30-244 Kraków
Czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-16.30
tel kom +48 602 755 147
e-mail

© Copyright Romański & Partnerzy 2007-2018.
All Rights Reserved. Powered by TreDo.pl